Alberta Weather on YouTube: Calgary First Snow Storm Oct.2, 2017 / Bảo Tuyết tháng 10.

Calgary First Snow Storm Oct.2, 2017 / Bảo Tuyết tháng 10.
Winter coming so soon?
Mùa Đông tới sớm?
Thanks for watching
Cám ơn các bạn vào xem.
via YouTube https://youtu.be/1sLbkKdh53s